صعود در مسیر تعالی در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد و بیمارستان محب مهر، و حصول دستاورد های موفقیت آمیز و اخذ مدارج عالی در کیفیت خدمات درمانی توسط این دو بیمارستان، لزوم تاسیس یک مرکز علمی و تحقیقاتی پیشرو در راستای بومی سازی، مستند سازی، تولید دانش منتج از این تجارب، و توسعه و تسری آن به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی کشور را در جوار این دو مرکز درمانی، ضروری نمود.

از این رو در تاریخ 31/5/1388 و به استناد رای صادره در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و با امضای وزیر وقت بهداشت ، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی موافقت اصولی و در سال 1391 موافق قطعی را اخذ کرد. به منظور هم افزایی مراکز تحقیقاتی در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت در سال 1399 این مرکز به دانشکده مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منتقل و به همراه مرکز علوم مدیریت و اقتصاد سلامت و مدیریت اورژانس، پژوهشکده مدیریت سلامت را تشکیل دادند و در سال 1402 مرکز  تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی به این مجموعه اضافه شد.

در این مرکز برآنیم تا با تکیه بر دانش و تجربه نخبگان نظام سلامت و درمان کشور و بهره گیری از توان علمی و تجربی اساتید هیئت علمی، در مسیر ارتقاء دانش مدیران بیمارستانهای کشور و توسعه و تسری این دانش به دیگر خبرگان و علاقمندان و نیز تعالی نظام درمان کشور گامی موثر برداشته شود.

Template settings